Work Style

Education Group (လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား)

မဂၤလာပါ။

ဒီအပတ္မွာ Spiceworks Myanmar Company ၏ Internal Group တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Education Group ရဲ႕ ႐ုံးအတြင္း ဦီီီီီးစီးေဆာင္႐ြက္ရေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ဘေလာ့ဂ္အသြင္ေျပာင္းလဲၿပီး ေဖာ္္္္္္ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

Presentation Program
အပတ္စဥ္ တနလၤာေန႔တြင္ Member တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ Presentation ကိုလုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ Presentation လုပ္ေဆာင္ရသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ မိမိတို႔ member အေနနဲ႔ presentation, sharing, problem solving နဲ႔ individual soft skills မ်ား တိုးတက္လာ‌ေရးအတြက္ ရည္႐ြယ္ပါတယ္။ မိမိသိထားတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကို ႐ုံးမွ member မ်ားအားလုံးအတြက္ ေဝမွ်ေပးရပါတယ္။ မိမိအေနနဲ႔လည္း ဗဟုသုတမ်ားစြာကို တစ္ျခားေသာ memberမ်ား၏ presentation မွ သိရွိခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ presentation ျပဳလုပ္ရာတြင္ new technology မ်ား၊ motivational and personal improvement မ်ား ေျပာေလ့ရွိပါတယ္။ အပတ္စဥ္္ ဗဟုသုတအသစ္မ်ား၊ စိတ္္ဓာတ္ခြန္အားေပးေသာ စကားမ်ားကို မွတ္သားခြင့္ရရွိပါတယ္။ ဤသည္မွာ Spiceworks Myanmar Company ၏ေကာင္းမြန္ေသာ educational program မ်ားထဲကတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။

Blogging Program
စာေရးျခင္းသည္ ကမာၻႀကီးကို ေျပာင္းလဲဖို႔အတြက္ အထိေရာက္ဆုံးလက္နက္တစ္ခုပါ။ ဒီေဆာင္ပုဒ္ေလးအတိိုင္းပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ က်င္လည္ေနတဲ့  ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အက်ိဳးျပဳႏိုင္ရန္ Blogging Program ကိုလုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ လုပ္ေဆာင္ပုံက ႐ိုးရွင္းပါတယ္။ Presentation တြင္ sharing လုပ္ခဲ့ေသာ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ အေၾကာင္းအရာကို စာသားအျဖစ္ေျပာင္းလဲေပးျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ရရွိလာတဲ့ Blog ကိုေတာ့ အပတ္စဥ္္ ေသာၾကာေန႔တိုင္း Spiceworks Myanmar Website နဲ႔ Facebook Page တို႔မွာ မွ်ေဝေပးပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ Spiceworks Myanmar Website တြင္ Blog ေပါင္း 107 ခုကို တင္ထားခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ လင့္ခ္ ေလးကေန ဝင္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။
ဒါ့‌ေၾကာင့္ Blogging သည္ ကြၽန္ေတာ္္္္္္တို႔ အတြက္ လူအမ်ားကို အက်ိဳးျပဳႏိုင္ဖို႔ ဆက္သြယ္မႈတစ္ခုျဖစ္လာပါတယ္။

Japanese Learning Program

ဂ်ပန္စာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း  Learning Program တစ္ခုအေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။ Spiceworks Myanmar က ဂ်ပန္ကုမၸဏီျဖစ္တဲ့အတြက္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားျဖင့္ တြဲဖက္လုပ္ေဆာင္ရပါတယ္။ မိမိက အလုပ္မဝင္ခင္ထဲက ဂ်ပန္စာတတ္ေျမာက္မယ္ဆိုရင္လည္း အဆင္ေျပသလို တစ္ခါမွ မသင္ၾကားဖူးေသာဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္လည္း စိုးရိမ္စရာမလိုပဲ သင္ၾကားႏိုင္ေရး ျပင္ဆင္မႈအပိုင္းမ်ားရွိပါတယ္။ မိမိအေနျဖင့္ ေလ့လာသင္ယူထားျခင္းမရွိပါက ဂ်ပန္စာ N5 အဆင့္ကို Win Japanese Language Center ႏွင့္ Momiji Japanese Language Center တို႔တြင္ စေန၊ တနဂၤေႏြပိတ္ရက္ႏွင့္ မိမိအားလပ္ေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ အခမဲ့ ထားေပးပါတယ္။ မိမိက N4~N1ကို သင္တန္းတက္ေနဆဲ (သို႔) စတက္ေတာ့မယ္ဆို ပထမဆုံးမိမိမွ သင္တန္းစရိတ္စိုက္ထုတ္၍ သင္ၾကားရၿပီး သတ္မွတ္ထားေသာ စာေမးပြဲရမွတ္ကိုရေသာအခါ သင္တန္းေၾကးကို ျပန္လည္ထုတ္ေပးပါမည္။ ထို႔အျပင္ မိမိက ဂ်ပန္စာကို JLPT (Japanese Language Proficiency Test) ေအာင္ျမင္ထားပါကလည္း လစာအျပင္ တစ္ျခားေသာခံစားခြင့္အပိုကို ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ လစဥ္ခံစားခြင့္ေဘာနပ္စ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။
(၁) N5 ေအာင္ျမင္ထားေသာသူမ်ားအတြက္ ၁၀,၀၀၀ က်ပ္
(၂) N4 ေအာင္ျမင္ထားေသာသူမ်ားအတြက္ ၃၀,၀၀၀ က်ပ္
(၃) N3 ေအာင္ျမင္ထားေသာသူမ်ားအတြက္ ၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္
(၄) N2 ေအာင္ျမင္ထားေသာသူမ်ားအတြက္ ၃၀၀,၀၀၀ က်ပ္
(၅) N1 ေအာင္ျမင္ထားေသာသူမ်ားအတြက္ ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္

သင္တန္းတြင္ ဂ်ပန္ဘာသာကို ေလ့လာႏိုင္႐ုံသာမက ႐ုံးတြင္းပိုင္းတြင္လည္း အဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕ၿပီး အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူးေန႔တိုင္း ၁နာရီ အခ်ိန္ေပး၍ ေလ့လာေသာအခ်ိန္ေလးလည္း ရွိပါတယ္။ ကုမၸဏီတြင္ Internal Group (႐ုံးတြင္းအဖြဲ႕အစည္း) မ်ားကို ၆လတစ္ႀကိမ္ ေျပာင္းလဲပါတယ္။ ထိုေျပာင္းလဲေသာအခ်ိန္တြင္ အဖြဲ႕မ်ား၏ အစီအစဥ္မ်ားသည္လည္း ျပန္လည္ေျပာင္းလဲပါသည္။ အခုလက္ရွိ Education Group ၏ Japanease Learning Program အတြက္ စီမံထားေသာ အစီအစဥ္ပုံစံ (၂) မ်ိဳးကို မွ်ေဝေပးခ်င္ပါတယ္။ ပထမတစ္ခု အေၾကာင္းအရာေလးကို မေျပာျပခင္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေလးကိုေတာ့ ေရွးဦးစြာ ေျပာျပေပးခ်င္ပါတယ္။ အဓိကပန္းတိုင္ေလးကေတာ့ စာအေရးအသား (Writing) ႏွင့္ စီးပြားေရးသုံးစကားလုံးမ်ား (Business Terms) ကို တိုးတက္လာေအာင္ ရည္ၫႊန္းပါတယ္။ ကုမၸဏီရဲ႕ Head Office ျဖစ္တဲ့ Spiceworks (Japan) က ဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ စာပို႔စာယူလုပ္ေဆာင္ရေသာအခ်ိန္ေတြရွိပါတယ္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ မိမိတို႔က လ်င္ျမန္စြာ အေပးအယူလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလ့လာသင္ယူပုံကေတာ့ မိမိတို႔အဖြဲ႕လိုက္ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီကို ရွင္းျပေပးခ်င္ေသာ ဂ်ပန္စာေၾကာင္းေလးေတြကို တစ္ျခားသူ လြယ္ကူစြာ နားလည္ႏိုင္ရန္ ျပန္လည္ရွင္းျပေပးၾကပါတယ္။ ၿပီးလွ်င္ အလွည့္က် ၁၀မိနစ္ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ သီခ်င္းေတးဂီတမ်ား၊ ဗီဒီယို (သို႔) ဗဟုသုတအေၾကာင္းအရာေလးေတြကို ဂ်ပန္ဘာသာျဖင့္ မွ်ေဝေပးၾကပါတယ္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိတို႔မသိေသးေသာ အေၾကာင္းအရာ ဗဟုသုတမ်ားကိုလည္း သိခြင့္ရလာသည့္အျပင္ ဂ်ပန္အသုံးအႏႈန္း၊ စကားလုံးေလးေတြကိုပါ တိိုးပြားလာမည္ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒုတိယအပိုင္းအေနနဲ႔ကေတာ့ ဝန္ထမ္းမ်ား နားေထာင္မႈစြမ္းရည္ (Listening Skill) ႏွင့္ အေျပာအဆိုစြမ္းရည္ (Speaking Skill) တိုးတက္ေအာင္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေသာအပိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ Native Speaker မ်ားႏွင့္ ေခါင္းစဥ္အလိုက္ အျပန္အလွန္ ေျပာဆိုၾကရပါတယ္။ ထိုအခါ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ေလယူေလသိမ္းအေနအထားမ်ား၊ ဗန္းစကားမ်ားကို ေလလာ့ခြင့္ရရွိပါမည္။ ေနာက္တစ္ခု အက်ိဳးေက်းဇူးအေနနဲ႔ကေတာ့ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားနဲ႔ ေျပာပါမ်ားလာေသာအခါ မိမိတို႔၏ ဂ်ပန္ဘာသာစကားမ်ား ပိုမိုတိုးတက္လာပါမည္။

Library

Library Program အတြက္  Internal Group မ်ားျဖစ္ေသာ HR, Maintenance, Education, Marketing Group အလိုက္ စီစဥ္ထားရွိေသာ  ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားသူတို႕၏ အတၳဳပတၱိမ်ား၊ က်န္းမာေရး၊ သုတ ရသစာေပမ်ား၊ တိုးတက္ေရးနည္းပညာစာအုပ္မ်ား ထားရွိေပးၿပီး member မ်ားအေနျဖင့္ မိမိဖတ္လိုေသာ စာအုပ္မ်ားကို SPWM Library Chatwork တြင္ report တင္၍ ေန႔စဥ္၊ အပတ္စဥ္ ငွားယူႏိုင္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုသို႕ငွားယူသူမ်ားမွ ရရွိလာေသာ အမွတ္မ်ားကို စုေပါင္းၿပီး (၆) လတစ္ႀကိမ္ က်င္းပေသာ General Assembly တြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီက ဖတ္ယူမႈအမ်ားဆုံးျဖစ္ေသာ စာအုပ္ကို ေရြးခ်ယ္၍ အႏိုင္ရရွိေသာ သက္ဆိုင္ရာ Group ထံသို႕ဆုခ်ီးျမွင့္ပါတယ္။

 

Seminar

Programming  နည္းပညာဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊  Website Design နည္းပညာမ်ား၊ ဘဝေအာင္ျမင္ေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဗဟုသုတမ်ား၊ HR Management, Accounting ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ပညာရပ္မ်ားကို ျပန္လည္ ေဝမွ်ေပးေသာ Seminar မ်ားအား Education Group မွ စံုစမ္းေပးၿပီးသည္ႏွင့္ member မ်ားအား ျပန္လည္ေဝမွ်ေပးရၿပီး တက္ေရာက္ခ်င္ေသာ member မ်ားအတြက္ Seminar fee, Transportation fees မ်ားအား ကုမၸဏီမွ စိုက္ထုတ္ေပးၿပီး တက္ေရာက္ေစေသာ program တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတက္ေရာက္ခဲ့ေသာ Seminar မ်ားကို အပတ္စဥ္ျပဳလုပ္ေနက်  တနလၤာေန႕ အစည္းအေဝးတြင္ ျပန္လည္ေဝမွ်ေပးရပါတယ္။

Tech Sharing Program

Education Group မွ Technical နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလည္း member မ်ားအား Newest Technologies မ်ားနဲ႔လည္း ေဆြးေႏြးျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္ေပးျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။ ယခု ေနာက္ပိုင္း Modern ျဖစ္လာေသာ Technology တစ္ခု ျဖစ္တဲ့ Flutter အေၾကာင္းနဲ႔ member မ်ား အခ်င္းခ်င္း Knowledge Sharing လုပ္ျခင္း၊ Demo App မ်ား ေရးျခင္း၊ Online Tutorial မ်ားကို Member မ်ားအား အခ်င္းခ်င္း ေလ့လာ ဖလွယ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။  ႐ုံးတြင္း communication channel အျဖစ္ Chatwork ကို ဝန္ထမ္းအခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ရာတြင္ အသံုးျပဳၾကပါတယ္။ အဲ့အတြက္ ၎ Chatwork မွာလည္း အခ်င္းခ်င္း နည္းပညာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ဖလွယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ TechBank အမည္ျဖင့္ Group Chat ဖြဲ႕ထားၿပီး မွ်ေဝၾကပါတယ္။

 

Spiceworks Myanmar ရဲ႕ Education Programs မ်ားကို ဒီထက္မက ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။
အခုလို အခ်ိန္ေပးဖတ္ရႈေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
ေနာက္အပတ္မ်ားမွာလဲ အပတ္စဥ္္ Blog မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္အားေပးၾကပါဦီး။

Hello

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *