Others

Quality Management

အားလုံးပဲမဂၤလာပါ။

ကၽြန္မကေတာ့ Spiceworks Myanmar Company တြင္ Administrator အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ အိၿဖိဳးမြန္ ျဖစ္ပါတယ္ရွင္။
အပတ္စဥ္ ေဝမွ်ေနက်ျဖစ္တဲ့ Spiceworks Myanmar မွ ဘေလာ့ခ္မ်ားကို ဖတ္ရႈေပးေနသည့္အတြက္ ပထမဦးစြာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္မွာ ေဝမွ်ေပးခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေလးကေတာ့ အရည္အေသြး စီမံခန္႕ခြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အနည္းငယ္ ေျပာျပေပးပါရေစ။

Quality ဆိုတဲ့စကားေလးကေတာ့ Latin ဘာသာစကားကေန ဆင္းသက္လာတဲ့ စကားလံုးေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ အရည္အေသြးစီမံခန္႔ခြဲမႈကို နည္းနည္းေလး ထပ္ေလ့လာၾကည့္ၾကပါမယ္။

အေျခခံအားျဖင့္ အရည္အေသြး စီမံခန္႕ခြဲမႈမွာ ပါဝင္တဲ့

(၁) အရည္အေသြး

(၂) အရည္အေသြး ထိန္းခ်ဳပ္မႈ

(၃) အရည္အေသြး ထိန္းခ်ဳပ္မႈအေျခခံ ကိရိယာမ်ား

(၄) အရည္အေသြး အာမခံ

(၅) စုစုေပါင္း အရည္အေသြး စီမံခန္႔ခြဲမႈ

(၆) အရည္အေသြး ကုန္က်စရိတ္ တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔  သတိထားသင့္တဲ့အခ်က္ေတြကေတာ့ အစီအစဥ္မခ်ခင္၊ အစီအစဥ္ခ်ဆဲ၊ အစီအစဥ္ခ်ၿပီး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ မျပဳလုပ္ခင္၊ ျပဳလုပ္ဆဲ၊ ျပဳလုပ္ၿပီးအေျခအေနမ်ားကိုပါ အၿမဲတမ္း ေလ့လာဆန္းစစ္ေနဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

1930 ေနာက္ပိုင္းေလ့လာမႈအရ အရည္အေသြးစီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ႏွင့္ တိုးတက္မႈမ်ားဟာ ပံုစံအမ်ိဳးမိ်ဳးျဖင့္ ရွိပါတယ္။ ထိုအရာေတြကေတာ့

(၁) အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္မႈ (Q. C)

(၂) အရည္အေသြး အာမခံ (Q. A)

(၃) အရည္အေသြး အင္ဂ်င္နီယာ (Q. E)

(၄) စံခ်ိန္စံၫႊန္းသတ္မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္း (ISO)

(၅) စုစုေပါင္း အရည္အေသြး စီမံခန္႔ခြဲမႈ (TQM)

(၆) စာရင္းအင္းလုပ္ငန္းစဥ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး (SPC)

(၇) တိုင္းတာသတ္မွတ္ျခင္း၊ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းေတြဟာ အရည္အေသြးစီမံခန္႔ခြဲမႈကို ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေသာအေရြ႕ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။

အရည္အေသြးစီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ (၂) စုအထိ က်င့္သံုးလာပံုႏွင့္ ထိုဆယ္စုႏွစ္ (၂) ခုမွ ယခုေနာက္ပိုင္းအထိ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးပံုမွာ မတူညီပဲ  ပိုမိုေကာင္းမြန္လာတာကို ေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထိုကြာျခားမႈေတြကေတာ့ အရင္က ထုတ္ကုန္အေပၚမွွာ ဦးတည္ၾကၿပီး ယခုအခါ မိမိတို႔၏ ဝယ္ယူသူအတြက္ အေလးေပးလာခဲ့ၾကပါတယ္။ ယခင္ကေတာ့ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္စရိတ္ကုိ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ၾကျပီး ယခုအခါမွာေတာ့ အရည္အေသြးကို အဓိကထား ဦးစားေပးလာၾကပါၿပီ။ အရည္အေသြးပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရတဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳးမွာဆိုရင္လည္း ယခုအခါမွာ ကာလတိုအတြက္ မၾကည့္ပဲ ေရရွည္ကို စီစဥ္ၿပီး ျပင္ဆင္လာၾကတာကို ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရည္အေသြး ထိန္းခ်ဳပ္မႈအပိုင္းတြင္လည္း လူတိုင္းက ပိုုမိုတာဝန္ယူမႈ ရွိလာၾကပါတယ္။ ထို႔အတူ ျပႆနာေျဖရွင္းရမည့္ အပိုင္းတြင္လည္း မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးထဲကသာ တာဝန္ယူ ေျဖရွင္းေပးရတာမ်ိဳး မဟုတ္ေတာ့ဘဲ အသင္းအဖြဲ႕တစ္ခုလံုးရွိ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီက တာဝန္ယူေျဖရွင္းႏိုင္ၾကတာကို ေတြ႕ျမင္လာရပါတယ္။

အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္မႈရဲ႕ အေျခခံကိရိယာေတြကေတာ့ (၇) ခုရွိပါတယ္။ ဒါေတြကေတာ့

(1) Cause and Effect Diagram

(2) Flow chart

(3) Checklists

(4) Control Chart

(5) Scattered Diagram

(6) Pareto chart

(7) Histogram  တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ အရည္အေသြးကို အာမခံမႈအပိုင္းပါ။ ထိုအပိုင္းမွာ အရည္အေသြးဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေရးသားၿပီး ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ လမ္းၫႊန္မႈမ်ားပါရွိျခင္း၊ အရည္အေသြးစစ္ေဆးမႈအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္မွီေသာ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္မ်ားစြာ ပါဝင္ပါတယ္။ ထို႔အတူ အရည္အေသြးေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္အတူ စံႏႈန္းျပည့္စနစ္မ်ားဟာလည္း အရည္အေသြး အာမခံမႈအပိုင္းမွာ လြန္စြာမွ အေရးပါပါတယ္။ အရည္အေသြးအာမခံမႈႏွင့္ အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္မႈတြင္ အာမခံမႈကလုပ္ငန္းစဥ္ကို ဦးတည္လွ်င္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈအပိုင္းက ထုတ္ကုန္ကို ဦးတည္ပါတယ္။ အရည္အေသြးအာမခံမႈက စည္းစနစ္က်မႈအေပၚမွာ အာရံုစိုက္ၿပီး က်န္တဲ့အစိတ္အပိုင္းေတြကိုေတာ့ ထိန္းခ်ဳပ္မႈအပိုင္းက အာရံုစိုက္ထားပါတယ္။ ထိန္းခ်ဳပ္မႈအပိုင္းက ထုတ္ကုန္မ်ားကို အတည္ျပဳၿပီးလွ်င္ အရည္အေသြး အာမခံမႈအပိုင္းအေနနဲ႔ကေတာ့ ထုတ္ကုန္မ်ားကို အရည္အေသြးျပည့္မွီေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားအျဖစ္ ဖန္တီးၾကရပါတယ္။ ဒါကေတာ့ Quality Management နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အနည္းငယ္သိထားသမွ်ကို ျပန္လည္ေရးသားေပးထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဖတ္ရႈေပးၾကတဲ့အတြက္ ‌ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင့္။ သာယာေအးခ်မ္းေသာေန႔ရက္ေလး ရရွိပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစ။

Hello

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *