Design

Web Accessibility

မဂၤလာပါ။
ညီမကေတာ့ မဆုရည္ထြန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ယခု Spiceworks Myanmar မွာ Web Designer အၿဖစ္ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနပါတယ္။ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့ Web အသံုးျပဳ ျခင္း အေၾကာင္းကိုေျပာၿပေပးခ်င္ပါတယ္။

Overview of Web Accessibility

Web အသံုးျပဳဆက္သြယ္ျခင္းဆိုသည္မွာ ပညာေရး ၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ၊ အလုပ္အကိုင္ ၊ က်န္းမာေရး ၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရး စသည္ျဖင္႔ မည္သည္႔ နယ္ပယ္တြင္မဆို မည္မ်ွပင္ စြမ္းရည္ရွိသူ ျဖစ္ေစကာမူ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုတူညီစြာရယူပိုင္ခြင္႔ ရွိေစရန္ Web Technology နည္းပညာ ျဖင္႔ Service ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။လူတိုင္းကိုတန္းတူ တူညီအခြင္႔အေရးေပးျခင္းအားျဖင္႔ မသန္စြမ္းသူမ်ားလည္းလူ႕အဖြဲ႔ အစည္းတြင္ပိုမိုတက္ၾကြစြာပါဝင္နိုင္ေစပါတယ္ရွင္႔။

What you can do with Web Coding?

ယေန႔ ေခတ္တြင္ Website အသံုးျပဳမွဳမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာျပီျဖစ္ပါသည္။
မတူညီေသာ Browser မ်ား ၊ စက္ပစၥည္းမ်ား ၊ မတူညီေသာ Brandwidth ႏွင္႔ ျပတ္ေတာင္းျပတ္ေတာင္းအင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မွဳ ၊ အျခား အက်ြမ္းတဝင္မရွိေသာယဥ္ေက်းမွဳမ်ားတြင္ Website ၾကည္႔ရွဳျခင္းမ်ားအတြက္ပါထည္႔သြင္းစဥ္းစား၍ေကာင္းမြန္ေသာ Website မ်ားႏွင္႔ client မ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ျဖည္႕ဆည္းေပးနိုင္ေစရန္Website မ်ား မစတင္ခင္ ေအာက္ပါအခ်က္နွစ္ခ်က္အား အထူးဂရုစ္ိုက္ေပးရပါမယ္ရွင္႔။

  1. client ဘက္မွ လိုခ်င္ေသာ အခ်က္မ်ားအား အေသးစိတ္ ဂရုစိုက္နားေထာင္ေပးရန္
  2. project အတူလုပ္မည္႔ designer ၊ coder မ်ားသာမက အတူ လုပ္ေဆာင္မည္႔ Member မ်ားအားလံုး ႏွင္႔ Project ၏အေၾကာင္းအရာ အားလံုး ရွင္းလင္းျပတ္သားမွု ရွိေစရန္ ေဆြးေနြးျခင္းႏွင့္ client ဘက္မွလိုခ်င္ေသာ အခ်က္မ်ားအား checklist ထုတ္၍မွတ္သားထားရန္ လိုအပ္ပါတယ္ရွင္႔။

ဘာသာစကားေျပာဆိုျခင္း ႏွင္႔ ကြဲျပားျခားနားေသာ စာဖတ္ျခင္းလမ္းညႊန္မ်ား

ဥေရာပဘာသာ စကားအမ်ားစုမွာ Website မ်ားကို ဘယ္ဘက္မွ စတင္ဖတ္ၾကေသာ္လည္း အာရွဗစ္ ႏွင္႔ဟီးဘရူး ဘာသာတြင္ အျခားဘက္မွ ဖတ္ျကသည္။ Japanese တြင္ အေရးၾကီးေသာ စာသားအခ်ိဳ႕ကို ေဒါင္လိုက္ေနရာခ်ျပီးအေပၚမွေအာက္သို႔ ဖတ္ၾကသည္။ မိမိ၏​ Web Page အားမတူညီေသာနိုင္ငံမ်ားတြင္ ဖြင္႔ႏိုင္ရန္ အထက္ပါ ကြဲျပားေသာစာဖတ္ျခင္းႏွင္႔ ဘာသာစကားမတူညီမွု Problem မ်ားကိုလည္း ထည္႔သြင္းစဥ္းစားရမွာျဖစ္ပါတယ္ရွင္႔။

HTML5 coding for accessibility

ထို႔အျပင္ Web အသံုးျပဳဆက္သြယ္သူမ်ား code standards ႏွင္႔ ျပည္႔စံုေသာ Website မ်ား ရရွိရန္ HTML5 ၏element မ်ားအား လည္း W3C (World Wide Web Consortium) မွ သတ္မွတ္ထားသည္႔ အတိုင္း အသံုးျပဳေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္ရွင္႔။

HTML5 အဆင့္ဆင့္ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံအတြက္အေျခခံအႀကံဥာဏ္မ်ား

  1. Web Pageတစ္မ်က္ႏွာတြင္ h1 element တစ္ခုသာရွိရပါမည္။
  2. မ်ားေသာအားျဖင့္တစ္မ်က္ႏွာလွ်င္ h2 element တစ္ခုထက္ပိုပါသည္။
  3. h3, h4, h5, and h6 headings မ်ားကိုသံုး၍ ေခါင္းစဥ္မ်ားကိုထပ္မံခြဲပါ။
  4. unordered lists အတြက္ ul tags ၊ order list အတြက္ ol ကိုအသုံးျပဳပါ။
  5. HTML ႏွင့္ CSS ကို ရွင္းလင္းစြာ coding ေရးေပးပါ။
  6. ပုံတစ္ခုတင္ရန္ပ်က္ကြက္ေသာအခါအမွားသတင္းတစ္ခုအစား alt စာသားကိုျပသႏိုင္သျဖင္႔ alt nameကို image tag မ်ားတြင္ထည္႔ေပးပါ။

ထိုသို႔ HTML5 coding မ်ားအား သင္႔ေလ်ာ္မွန္ကန္စြာ အသံုးျပဳေပးျခင္းအားျဖင္႔ Website အသံုးျပဳ မည္႔ user မ်ားအား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ၊ မွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ေဖာ္ျပေပးနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္ရွင္႔။

About Web Fonts

မ်ားေသာအားျဖင္႔ Browser တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ စာလံုး font မ်ား သည္ PC တြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ font မ်ား (device font) မ်ားကို ကန္႕သတ္ထားမွုမ်ားရွိပါတယ္ရွင္႔။ထို႔ေၾကာင္႔ မိမိ၏ PC တြင္ instrall လုပ္ထားေသာ Font မ်ားႏွင္႔ စိတ္ၾကိဳက္ဖန္တီးထားေသာ Web Page မ်ားသည္ Browser Environment ေပါ္ မူတည္၍ Font ကြဲလြဲမွုမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္း problem မ်ားရွိတတ္ေသာေၾကာင္႔ ထို problem အား ေျဖရွင္းရန္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းပညာမွာ Web Font ျဖစ္ပါတယ္။

Web font ဆိုတာဘာလဲ?

Web Font ဆိုသည္မွာ Web ေပၚမွ font မ်ားကို download ျပဳလုပ္၍ Web Page တြင္ ျပသေသာ နည္းပညာျဖစ္ပါတယ္ရွင္႔။
Web Font စာလံုး မ်ားတြင္ တစ္ခ်ို႕ Web Font မ်ား က design ျမင္႔မားတဲ႔ အတြက္ေၾကာင္႔ image မ်ားႏွင္႔ဆင္တူေသာ္လည္း character မ်ားသာျဖစ္ပါတယ္။
ထို႕ေၾကာင္႔ အေကာင္းဆံုး SEO အက်ိုးသက္ေရာက္မွဳ မ်ားရရွိႏိုင္သလို CSS ျဖင္႔ color ႏွင္႔ အရြယ္အစား ကို ပံုမွန္ စာသားမ်ားကဲ႔သို႔ ေျပာင္းနိုင္ပါသည္။

Web fonts မ်ားမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အားသားခ်က္မ်ား ရွိပင္မယ္႔ လည္း လက္ေတြ႔အသံုးျပဳတဲ႔ အခါမွာေတာ႔ သတိျပဳရမည္႔အခ်က္မ်ားလည္းရွိပါတယ္။

  1. Web Fonts မ်ားကိို dynamically ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳလ်ွင္ internet setting ႏွင္႔ browser environment ေပၚမူတည္၍ Website စတင္ျပသသည္႔ အခ်ိန္တြင္ loading Time ၾကာျမင္႔ျခင္း၊ Web font support မေပးျခင္းအေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚနိုင္ပါတယ္။
  2. Website စတင္ျပသသည္႔ အခ်ိန္တြင္ Browser ႏွင္႔ စက္ပစၥည္းေပၚမူတည္၍ font မ်ား၏ line height အကြာအေဝး မတူညီျခင္း ၊ Font စာသားႏွင္႔ တည္ေနရာအေနအထား layout ပ်က္ျခင္းမ်ားလည္းျဖစ္ေပၚတတ္ပါတယ္ရွင္႔။

အခ်ုပ္အားျဖင္႔ဆိုရေသာ္ Web Developer မ်ားႏွင္႔ Designer မ်ားသည္ Website သံုးစြဲသူ user ၏အျခားအေျခေနမ်ားႏွင္႔သဘာဝေဘးအႏၱာရာယ္အတြင္း ကမာၻလွည့္ခရီးသည္မ်ားကဲ႔သို႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အလြယ္တကူအလ်င္အျမန္ ရွာေဖြရန္လိုအပ္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဆးကုသမွုဆိုင္ရာ အၾကံဉာဏ္ေတာင္းခံသူမ်ားကို စာနာေထာက္ထားမွုႏွင္႔ အဘက္ဘက္မွ စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ေပးရန္ အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္ရွင္႔။

ညီမတို႔ Spiceworks Myanmar  Company မွလည္း ေကာင္းမြန္ေသာ Websites မ်ားႏွင္႔ Client မ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ျဖည္႕ဆည္းေပးနိုင္ေစရန္ လူၾကီးမင္းတို႔ စိတ္တိုင္းက် Website မ်ားအား ဖန္တီးေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင္႔။

Hello

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *